Laboral

La gestoria de Barcelona Vigesco ofereix serveis d'assessorament laboral

Vigesco ofereix els següents serveis d'assessorament laboral:

 • Confecció de nòmines i liquidacions.
 • Confecció de resums mensuals de costos laborals.
 • Actualització de salaris segons convenis.
 • Confecció de butlletins de cotització a la Seguretat Social.
 • Confecció de declaracions de retencions de l’ I.R.P.F. de treballadors i professionals, i resums anuals.
 • Confecció de cartes de cessament, acomiadament, sancions, etc.
 • Gestió i tramitació de notificacions d'alta, confirmació i baixa d’ I.T. a la Seguretat Social i Mútues Patronals.
 • Presentació telemàtica de cotitzacions, altes, baixes de treballadors, etc. (Sistema Red)
 • Control de venciments de contractes temporals.
 • Assistència i representació als diferents Organisms Laborals i de la Seguretat Social. Controls i Inspeccions de Treball.
 • Confecció, presentació y seguiment d'aplaçaments de quotes a la Seguretat Social.
 • Estudi, confecció i presentació a las oficines de treball de contractes de treball i pròrrogues.
 • Solicitud de subvencions i bonificacions.
 • Assessorament permanent laboral en general.
 • Assessorament en litigis per acomiadaments.
 • Assessorament en actes de conciliació, judicis o compareixences.