Protecció de dades

La gestoria de Barcelona Vigesco ofereix serveis de gestió de protecció de dades i conformitat amb la LOPD

La Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, obliga a les societats que mantinguin dades personals relatives a persones físiques (clients, proveïdors, empleats…), a inscriure tots els fitxers què continguin aquestes dades a l'Agencia Española de Protección de Datos, i a adoptar una sèrie de mesures de seguretat, regulades al Real Decreto 1720/2007.

La no inscripció dels fitxers pot suposar una sanció mínima de 601,01€, i la no adopció de mesures reglamentàries de seguretat pot sancionar-se amb sancions de 60.101,21€ per fitxer.

Disposem d'un departament especialitzat en l'assessorament i gestió de la protecció de dades per a què pugui adaptar-se a la legalitat vigent. Els nostres serveis cobreixen els següents aspectes de la norma:

 

  • Inscripció dels arxius amb dades personals a l'Agencia Española de Protección de Datos.
  • Confecció del document de seguretat segons l'establert al RD 1720/2007.
  • Confecció dels contractes de confidencialitat amb els empleats.
  • Confecció dels contractes de prestació de serveis amb els col·laboradors.
  • Implantació de polítiques de protecció de dades.
  • Resolució gratuïta, durant el primer any, de consultes sobre aquest tema.