Societats

Vigesco ofereix serveis professionals de consultoria en la constitució de societats

Vigesco li ofereix els següents serveis per a la constitució de societats:

  • Assessorament per escollir la forma jurídica més adient.
  • Disseny i redacció d'estatuts.
  • Tramitació a Notaria, Registre Mercantil, Hisenda, Seguretat Social, etc.
  • Servei àgil i ràpid, tot emprant mitjans telemàtics, personals i inclús societats ja constituïdes.

 

Recolzem l'establiment a Barcelona i proporcionem tot l'assessorament necessari, facilitant informació i contactes.